Polityka prywatności

Polityka prywatności
Szanowni Państwo – zwani dalej jako „Użytkownicy”,
niniejsza Polityka Prywatności ma za zadanie wytłumaczyć, w jakim celu, do czego i jakie dane
osobowe wykorzystujemy.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych – zwanych dalej jako „RODO” – prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Restart S.C. z siedzibą ul. Armi krajowej 11
09-100 Płońsk, PL   – NIP: 5671350184 – zwany dalej jako „Administrator” – informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz przysługującymi Użytkownikom prawami.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą
elektroniczną z Administratorem na adres email re-start@wp.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać
„Przetwarzanie danych osobowych”.
Cel, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
1. Wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
odbywa się w następujących sytuacjach:
A) Odwiedzanie strony internetowej (adres) i poszczególnych zakładek, skutkuje
automatycznym zbieraniem danych dotyczących wizyty m.in. adres IP, typ przeglądarki, czas
odwiedzin,
B) Kontaktu za pomocą strony internetowej, telefonu, wiadomości mail, skutkuje
przekazywaniem danych osobowych m.in. imię, nazwisko, adres mail, telefon kontaktowy.
2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
A) Realizacji umownych zobowiązań oraz obowiązków ciążących na Administratorze, związanych
z podpisaniem i realizacją umowy tzw. świadczenie usług
B) Podjęcia działań na żądanie związanych z prowadzonymi konsultacjami oraz realizacją
danego zamówienia
C) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z uzasadnionymi przepisami prawa, interesami
Administratora m.in. do celów administracyjnych związanych z wystawieniem i
przechowywaniem dokumentu księgowego oraz faktury
D) Prowadzenia dokładnych statystyk oraz analiz
E) Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
F) Dowodowych (archiwalnych), które są realizacją prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych osobowych, związanych z zabezpieczeniem informacji na wypadek
obowiązku wykazania działania zgodnego z prawem
G) Udzielania odpowiedzi drogą listowną, elektroniczną lub telefoniczną na zapytania, wnioski i
pisma
H) Prowadzenia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom
I) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wynikłymi roszczeniami
J) Badania satysfakcji Klienta, poprawy jakości oferowanych usług, zwiększenia zadowolenia
podczas realizacji danego projektu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niemniej jednak w przypadku
zawarcia umowy oraz realizacji jej postanowień podanie danych osobowych jest konieczne.
Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe są przechowane przez okres współpracy oraz kontaktu w celach realizacji
danych stosunków handlowych, usługowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Klienta lub zakończenia celu,
dla jakiego dane osobowe były gromadzone przez Administratora.
Prawa przysługujące osobom, których przetwarzane są dane osobowe
1. Dane osobowe, które są wykorzystywane w związku z zawarciem i realizacją postanowień
umowy, będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane po wygaśnięciu umowy oraz w przypadku
wyrażenia chęci usunięcia danych osobowych.
3. Zgodnie z RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące
prawa:
 Prawo dostępu do własnych danych osobowych
 Prawo do otrzymania kopii własnych danych osobowych
 Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych
 Prawo do żądania skompletowania niepełnych danych osobowych poprzez przedstawienie
dodatkowego dokumentu, oświadczenia
 Prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego wykorzystywania danych osobowych
 Prawo do wniesienia skargi, zażalenia do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Prawo dostępu, korekty lub całkowitego usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), zapewnia osobom fizycznym RODO.
5. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych jest niezależna od czasu, w którym
korzysta się z usług. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do czasu jej
odwołania.
Odbiorcy danych osobowych
1. Zebrane dane osobowe nie podlegają sprzedaży oraz udostępnianiu podmiotom trzecim.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie organom władzy publicznej lub osobom
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w celach oraz zakresie wynikającym z
przepisów prawnych.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz
wykorzystywane stosownie do wcześniej ustalonych przesłanek.
Korzystanie z plików cookies (ciasteczka)
1. Dana strona internetowa korzysta z technologii zawierającej pliki cookies. Cookie to mały
plik, który składa się z liczb i liter. Za wcześniej uzyskaną zgodą, Administrator strony
umieszcza pliki cookies na komputerze użytkownika. Pliki cookies umożliwiają
Administratorowi strony internetowej odróżnienie użytkownika od innych osób
odwiedzających daną witrynę.
2. Korzystanie z plików cookies pozwala na:

 Przekazanie interesujących treści, dopasowanych do indywidualnych upodobań użytkownika
 Ulepszeniu strony internetowej
 Usuwaniu zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo użytkownika w sieci.
3. Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających komukolwiek na kontakt m.in.
telefoniczny, mailowy lub z użyciem innych środków komunikacji, z użytkownikiem, który
wyraził zgodę na korzystanie z plików cookies.
Zmiany w Polityce Prywatności
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uaktualniania polityki
prywatności bez konieczności informowania użytkowników.
2. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Administratora wchodzą w życie wraz z
zamieszczeniem ich na danej stronie internetowej.
3. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za monitorowanie
wprowadzanych uaktualnień oraz zgadza się na korzystanie ze strony internetowej po
wprowadzeniu danych zmian. To natomiast skutkuje pełną akceptację zmian, które zaszły w
Polityce Prywatności.
Opublikowano: 25.05.2018