ReStart Fitness & Sport

h2

REGULAMIN KLUBU RE-START

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.01.2013

Osoby korzystające z zajęć w Klubie zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu,.

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Z usług Klubu mogą korzystać Osoby zdrowe bez przeciwwskazań lekarskich, oraz osoby, które ukończyły 16 rok życia(warunkiem jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów.)
 2. Osoby biorące udział w zajęciach składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora lub personel Klubu przed zajęciami.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które doznały kontuzji podczas nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń i złego stanu zdrowia
 5. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
 6. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia:
 • Alkoholu,
 • Narkotyków
 • Środków farmaceutycznych – dopingujących, itp.,
 1. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz  w przypadku złego samopoczucia. A w przypadku, gdy instruktor zauważy, osobę będącą pod wpływem środków odurzających może wyprosić ją z zajęć nie zwracając pieniędzy.
 2. Klub RE-START nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niedostosowania się do zaleceń programu i instrukcji  instruktora bądź obsługi Klubu.
 3. Klub nie odpowiada za brak miejsca na sali na zajęciach spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 4. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu lub wykupić jednorazowe wejście, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy zwrócić kluczyk i odebrać kartę wstępu.
 5. Klient odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, powstałe w skutek użytkowania go niezgodnie z instrukcją. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody ( W sytuacji spornej powołany zostanie biegły rzeczoznawca).
 6. Ceny Karnetów lub wejścia jednorazowego jest dostępna  do wiadomości w recepcji oraz na stronie www.re-start
 7. Karnety i jednorazowe wejścia wydawane są w Recepcji.
 8. W przypadku zdarzeń losowych klienta jest możliwość zwrotu pieniędzy za karnet, ale pomniejszone o liczbę zajęć wykorzystanych. Taką decyzję podejmuje Manager Klubu lub Właściciel.
 9. Klient może rezerwować zajęcia:
 • Osobiście w recepcji Klubu po okazaniu karnetu,
 • Telefonicznie.
 1. Za zagubienie lub zniszczenie karnetu będzie pobierana opłata 20 zł .
 2. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na np. tablicy informacyjnej, przez e-mail lub na stronie www.re-start
 3. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie zamkniętej Klub nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości etc. można na czas trwania zajęć zdeponować u pracownika recepcji Klubu. Klub będzie ponosił odpowiedzialność za ich utratę tylko wyłącznie na podstawie kwitu depozytowego wydanego przez osobę w Recepcji.
 4. Osoby korzystające z obiektów Klubu zobowiązane są do pozostawienia porządku po zakończonych ćwiczeniach a jeśli zauważą jakiekolwiek awarie sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Klubu
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć, jeśli na grupę przyjdą mniej niż np. 3 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub sali Cardio
 6. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć z różnych form ruchowych w okresie letnim.
 7. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, oprócz dni wolnych (wynikających z ustawy o dniach wolnych ) W następujących godzinach:
 • Poniedziałek – Piątek od godz.:10:00 – 21:00
 • Sobota, niedziela w godzinach 10:00 – 17:00
 1. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne,1.05,03.05, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych,11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia, oraz 1 dzień Nowego Roku.
 2. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
 3. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 4. Klient Klubu zobowiązany jest:
 • Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu) w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń.
 • Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach (istnieje możliwość zakupienia obuwia zastępczego w recepcji)
 • Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń.
 • Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 • Osoby przebywające na terenie Klub zobowiązane są okazywać wzajemny szacunek i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 • Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów p.pożoraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
 • Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 • Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.
 • Nie palić na terenie Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: np. sprzęt audio-video, klimatyzacji itp..
 2. Drogi kliencie, jeśli wykupujesz Karnet lub jednorazowe wejście zobowiązujesz się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 3. Klient Klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz filmów z jego udziałem w celach marketingowych na stronie internetowej Klubu oraz stronach partnerskich (Facebook itp.). W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt do Managera Klubu lub Właściciela wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o Klubie.

.